EKB

Yapılarınıza değer katan sistem

Ekb Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesinde merak edilen soruları cevapladık.
5627 Sayılı Kanun Nedir? Enerji verimliliği kanunu nedir?
 
18 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiş Enerji Verimliliği Kanunu, 2 Mayıs 2007 tarihinde, 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
 
Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.
 
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nedir? EKB Nedir?
 
Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir. Kısaca açıklamak gerekirse bir binanın enerji verimliliğini, yapının mimari, mekanik, elektriksel, tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak hesaplayarak o yapının enerji sınıfının belirlenmesini sağlar. Bina tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi A-G arası bir Enerji sınıfı alır.
 
01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda, İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir. Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye sunulması şarttır.
 
Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Kartı, Bina Isı Kimlik Belgesi, Isı Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik, Enerji Kartı, EKB Belgesi ve EKB aralarındaki farklar nelerdir?
 
Enerji kimlik belgesi ile bina ısı kimlik belgesi birbiri ile çok karıştırılan iki kavramdır.
 
Enerji kimlik belgesi, bina enerji performans sınıfını gösteren mevcut durum için düzenlenen belge iken, bina ısı ihtiyacı kimlik belgesi, binanın ısıtma ihtiyacını hesaplayan belgedir. 
 
Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunlu mudur? Neden enerji kimlik belgesi (EKB) almalıyım?
 
İlgili Kanun (5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu) gereğince Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıdaki yapılar haricinde tüm binalarda zorunludur.
 
• Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
 
• Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 
• Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar
 
• Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 
• Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar
 
Apartmanlar, rezidanslar, konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile AVM’ler gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunludur.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yasası Nedir? Enerji Kimlik Belgesi Yasası Uygulanıyor mu?
 
Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir.
 
Yetkili Kuruluş Nedir? Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar kimlerdir?
 
Yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek.
 
Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan "Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri" de EKB verebilecek.
 
Yeni bina, mevcut bina farkı nedir?
 
Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları, “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için farklılıklar göstermektedir.
 
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları için bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilir.
 
“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için -Yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince- 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir.
 
5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için yani ısı ölçüm ekipmanlarının proje aşamasında tasarlanarak inşaat aşamasında monte edilmesi için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 02.05.2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir.
 
Biz bir binanın yeni mi mevcut mu olduğunu anlamak için çoğunlukla yapı ruhsat tarihin 2011 öncesi mi sonrası mı olduğunu gözetiriz.
 
Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahiplerinin yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.
 
Enerji Kimlik Belgesi almazsam ceza öder miyim?
 
Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanıyor.
 
İdarî yaptırımlar ve uygulama
 
MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
 
a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
 
1) 5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket
 
edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.
 
Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.
 
5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.
 
5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
7nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
 
c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır.
 
ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
 
d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
 
Enerji kimlik belgesi her sene mi alınır? Enerji kimlik belgesi için her yıl para ödenir mi?
 
Hayır, her sene alınması gerekli değildir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
 
Fakat bu süre devam ederken binanıza herhangi bir değişiklik yaptığınızda; değişiklik yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgenizi yeniletmek zorundasınız. Çünkü eskiden almış olduğunuz Enerji Kimlik Belgeniz artık geçersiz sayılmaktadır.
 
Enerji kimlik belgesi alırken devlet destek sağlar mı?
 
Hayır, devlet desteği yoktur. Ücretin tamamı talep eden müşteriye aittir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Hazırlanır? EKB nasıl hazırlanır?
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin hazırlanmasında kullanılacak ulusal hesaplama yönteminin yazılımı olan Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır. Mart 2017 tarihinden bu yana Bep- TR 2. Versiyona geçilmiştir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
 
 - Mimari Proje
 
- Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı
 
- Mekanik Tesisat Projeleri (Isıtma Projeleri-Soğutma Projeleri - Havalandırma Projeleri )
 
- Elektrik Tesisatı Projesi
 
- Isı Yalıtım Projesi gerekmektedir.
 
Bina enerji performansı nedir? BEP nedir? BEP-TR nedir?
 
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yönetmeliğin hazırlanmasında AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” baz alınmıştır. 2008 yılı içerisinde hazırlanan iki temel yönetmelik (BEP ve MISSIGP) AB Direktifi Sertifikasyon uygulamasının da önemli aşamalarını oluşturmaktadır.
 
BEP Yönetmeliğinin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini,  yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.
 
Bina enerji performans sınıfına hangi değerler etki eder?
 
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi,
 
a. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 
b. Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
 
c. Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, d. Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.
 
BEP-TR yazılımı, bina stoğunu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunulmasını sağlar.
 
Bep TR’ye nasıl giriş sağlarım?
 
BEP-TR’ye sadece giriş yapabilme yetkisi olan, yani Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı T.C. numarası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kullanıcı şifresi ile https://beptr.csb.gov.tr adresinden giriş yapabilir.
 
BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.
 
Eski (Mevcut) binalar enerji kimlik belgesi alır mı?
 
Mevcut binalarında enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu vardır, 2020 yılına kadar mutlaka alınması gereken belgedir.
 
 
Enerji kimlik belgesini her daire mi alır? Bir daireye enerji kimlik belgesi alınır mı? Binanın kaç tane enerji kimlik belgesi olur?
 
Enerji kimlik belgesi, binanın tamamının enerji performansını gösteren belge olduğu için, daire sahiplerinin ayrı alması uygun değildir. Bina için bir adet enerji kimlik belgesi düzenlenir, düzenlenen enerji kimlik belgesi tüm daireler için geçerlidir.

diğer ekb

Yeni Bina İçin Gerekli Evraklar

Enerji kimlik belgesi almak bizimle çok kolay.

Binalarda enerji performansı (BEP) yönetmeliğine göre ilk ruhsat tarihi 01.01.2011 tarihinden sonra olan ve yeni bina olarak tanımlanan binalarda Enerji Kimlik Belgesi almak için bu belgeyi düzenlemek konusunda ilgili meslek odaları tarafından yetkilendirilmiş SMM (Serbest Müşavir Mühendis/Mimar) ya da SİM (Serbest İnşaat Mühendisi) belgesine sahip olan mimar ya da mühendisler hizmet verebilmektedir.
 
Bunun yanı sıra bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili SMM ya da SİM belgesine sahip olan mimar ya da mühendis bulunduran tüzel kişilerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek konusunda yetkilidir.
 
Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar
 
Mimari Proje
 
Mekanik Proje
 
Elektrik Projesi
 
Yapı Ruhsatı
daha fazla bilgi

EKB Nedir?

Küreselleşen dünyada enerjiyi en verimli kullanan ülkeler gelişmiş olarak adlandırılırken doğru kullanamayan ülkeler ise gelişmemiş statüsünde yer alır.

Akabinde enerjiyi verimli kullanma kavramı gelişmişliğinde göstergesi olmuş enerji tüketimi devam ederken yerine enerji yaratılabilecek sektörler geliştirilmiş ve enerji kullanımını en aza indirme çalışmaları başlatılmıştır.
Enerji çeşitliliği bu kadar fazla iken verimli kullanımının yanı sıra doğru kullanımı ve bulunduğu çevreye kaynaklarına katkısı oldukça önemlidir işte bu noktada enerji kimlik belgesini (EKB); yapılarda bir zorunluluk haline gelmiştir.
“Enerji kimlik belgesi” bir başka adıyla EKB belgesi sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

 

daha fazla bilgi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kriterleri Nelerdir?

Yapılarda enerji kullanımı denilince akla gelen ilk şey elektrik kullanımıdır.

Ancak binalarda elektrik enerjisinin kullanımından çok ısıtma soğutma enerjisi kullanılmaktadır. Bunun dışında enerji kullanımındaki yan materyaller beslenmeli enerji bakımından minimum harcayan ve maksimum etki yaratan sistemler oluşturulmadır.
 
Enerji kimlik belgesinde; enerjinin yıllık oranda tüketimi, binaların ısı yalıtım özelliklerinin iyi olması, ısıtmanın ve soğutmanın en etkin şekilde kullanılması, binanın enerji kullanımında çevreye verdiği zarar veya enerji dönüşümü gibi kriterler bakanlıktan onaylı yetkililer tarafından incelenmesi sonucunda; A,B,C,D,E,F,G standartları doğrultusunda hazırlanıp yapı sahiplerine sunulur. Sıralamada görüldüğü üzere A en iyi sınıf olmakla birlikte; B üstü bir enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen yapının ısı yalıtımında standardın üzerinde olması beklenir. En önemli enerji kimlik belgesi;(EKB) kriteri ise ısıtma soğutma etkinliği ve ısı yalıtımıdır.
daha fazla bilgi

Hatay'da EKB'nin Önemi

Binanın enerji performansını gösteren Enerji Kimlik Belgesi, tarafından verilen hizmetler arasındadır.

Yapılan bütün işlemler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne uygun şekilde hazırlanır. 02.05.2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ortaya çıkan bu yönetmelik ile 2007 yılından itibaren yapılan bütün binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. 2007 yılından önceki binalar için ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır.
 
Binalarda Enerji Performansı
Binalarda enerji performansının belirlenmesi için Enerji Kimlik Belgesine başvurulması gerekir. Bu süreçte binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre iki farklı gruba ayrıldığı bilinmelidir. Bunlar;
 
Yeni bina,
Mevcut bina şeklindedir.
Yeni bina olarak tanımlanan yapılar 1 Ocak 2011 yılından sonra tamamlanan binalardır. Bu tarihten önce yapılan binalar ise mevcut bina sınıfına dahil edilir. Hem yeni hem de mevcut binaların tamamının enerji kimlik belgesi alması gerekir.
 
Yeni binaların bu belgeyi alabilmesi için iskan başvurusu yapması gerekir. İskanın alınabilmesi için ise, kimlik belgesinde yer alan derecenin en kötü ihtimalle C enerji sınıfı olması zorunludur. C sınıfına dahil olamayan ve gerekli koşulları sağlayamayan binaların iskan alması imkansızdır.  
 
Enerji Kimlik Belgesi Notu Nasıl Yükselir?
C sınıfı koşullarına sahip olmayan ve enerji kimlik belgesi yetersiz olan binaların Enerji Kimlik Belgesi notunun yükseltilmesi gerekir. Böylece gerekli koşulların sağlanması ve iskanın alınması hedeflenir.
 
Herhangi bir binanın enerji performansını etkileyen birçok unsur vardır. Bununla birlikte bu unsurların başında yalıtım ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimliliği gelir. Eğer binanın yalıtımı iyi ise ve ısıtma ve soğutma sistemleri için en ideal niteliklere sahip ise, Enerji Kimlik Belgesinde yer alan enerji sınıfı iyileşir.
 
Buna ek olarak ısıtma ve soğutma sistemlerinde yer alan ürünlerin az enerji tüketmesi önemlidir. Bu sayede enerji kimlik belgesi notu yükselir. 
 
Hangi Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gereklidir?
İnşa edilen binaların iskan alabilmesi için gerekli olan Enerji Kimlik Belgesi genel olarak;
 
Konutlar,
Kamu binaları,
Ofisler,
Ticari binalar,
Hizmet binaları için gereklidir.
Enerji Kimlik Belgesi ile bu tür binaların enerji performansı belirlenir. Bununla birlikte yapılan her binanın enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olmadığı bilinmelidir. Enerji Kimlik Belgesi almasına gerek olmayan binaların özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
 
Sanayi sektöründe yer alan ve içerisinde üretim yapılan binalar,
Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış olan binalar,
Kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
Sera olarak kullanılan binalar,
Atölye amacıyla kullanılan binalar,
Münferit olarak inşa edilen binalar,
Isıtma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan binalar, şeklindedir
daha fazla bilgi

Nasıl EKB Alırım?

Kısaca Enerji Kimlik Belgesi (EKB) , yapı sınıfı ve kullanım amacı farketmeksizin tüm binalarda enerji verimliliğini, yani Bina Enerji Performansını özetleyen bir belgedir.

Daha detaylı bir açıklama olarak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) , “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye’de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C’nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır. Antakya'da Ekb veren firmalar arasında Gs İnşaat da bulunmaktadır.
 
Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için ise 1 Ocak 2020 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Fakat önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemeler ile binaların enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceği bilinmektedir.
daha fazla bilgi

Antakya Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi fiyatı (EKB fiyatı) binaların yapı sınıflarına, metrekare büyüklüklerine ve bağımsız bölüm (daire,dükkan) sayılarına göre değişiklik göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin fiyatı; apartmanlarda yapının tümüne ait olduğu için daire sayısı arttığı sürece daire başına düşen fiyatı azalacaktır, daire sayısı azaldıkça veya müstakil konutlarda daire başına düşen fiyat artacaktır.

 

daha fazla bilgi

EKB'nin A Sınıfı Çıkması İçin Binama Neler Yapmalıyım?

Enerji Kimlik Belgesi, bir yapının enerjiyi ne kadar verimli kullandığının tespitini yapar.

Yapının mimari ve mekanik tesisat projeleri (ısıtma, soğutma, havalandırma), elektrik tesisat ve ısı yalıtım projelerinden alınan verilerin BEP-TR programına aktarılır.
 
Aktarımdan sonra binanın, bu yapı özellikleri sonucunda birim metrekare başına düşen enerji tüketim miktarı ve karbondioksit salımı hesaplanarak enerji kimlik belgesi hazırlanmış olur.
 
Enerji Kimlik Belgesi Performans Sınıfı Nedir?
BEP-TR girilen veriler sonucunda enerji sınıflandırmasını A sınıfı ve G sınıfı aralığında yapmaktadır. A sınıfı en verimli sınıfı temsil eder. G harfi ile sembolize edilen sınıf ise en verimsiz sınıfı temsil etmektedir.
 
Binanız eğer olması gereken tüm yapı ve yalıtım standartlarını taşıyorsa C enerji sınıfını alır. Eğer binanız, olması gereken standartlardan daha iyi bir standarda sahipse B enerji sınıfını alır.
Eğer binanız, en verimli sınıfı temsil eden A sınıfı verimliliğe sahipse, binanızın tasarımı, yalıtımı, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, cam-pencere sistemleri çok kaliteli sistemlerdir ve mümkün olan en üst seviyede yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır.
Binanızın A sınıfı çıkması hem çevre dostu bir binaya sahip olmanızı hem de A sınıfı bir binanın işletme maliyetleri çok düşük olduğu için binanıza olan talebin doğrudan artmasını ve maddi açıdan değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
 
Bu yazının amacı; binanız için kullanıldığında enerji kimlik belgesi’nin (ekb) A sınıfı çıkma ihtimalini artıracak sistemleri anlatmaktır.
 
A Sınıfı Yapı İçin Gerekli Sistemler
1) Güneş Enerjisi Sistemi
Güneş enerjisi dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımıyla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi için kullanılabilen bir kaynaktır. Güneş enerjisi sisteminin binanıza montajı sayesinde verimlilik sınıfında oldukça yüksek değerler yakalarsınız.
 
Tükenmeyen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, binanızdan sağladığınız enerji tasarrufu miktarı arttırır. Bu da binanızın verimlilik sınıfını yükseltecektir. Binalarda kullanılan güneş enerjisi sayesinde;
 
Konutlar kendi elektriğini üretebilir,
Sıcak su ihtiyaçlarını bu paneller üzerinden karşılayabilir,
Doğalgaz masraflarından büyük oranda kar sağlayabilir,
Hatta üretilen fazla enerjinin satılmasıyla kar elde edilebilir.
 
Güneşten sıcak su üretimi için güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Güneş kolektörlerinde üretilen sıcak su, kullanım suyunuzu ısıtmada veya binanın ısıtmasında destek olarak kullanılmaktadır.
 
Güneş pillerinin performanslı çalışma garantileri yaklaşık 25 yıla kadardır. Bu sayı kullanıcıları oldukça memnun etmektedir. Güneş enerji sistemlerine yatırım yapıldığında ise sistem kendini yaklaşık 6-6.5 yılda amorti etmekte - maliyetini çıkartmaktadır.
 
2) Kojenerasyon Sistemi
Kojenerasyon sistem kısaca doğalgaz, biomass, biogaz gibi yakıt kaynağından, yüksek verimli olarak elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır.
 
Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da moturu, kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir.
 
Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin %70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.
 
Bu tekniğe “birleşik ısı-güç sistemleri” ya da kısaca kojenerasyon denir. Bu teknikle birincil enerjiden tasarruf %42 seviyesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kojenerasyon sisteminin çevreye en önemli katkısı; enerji tasarrufunun yanında atık emisyonların da aynı oranda azaltılmasıdır.
 
 
Enerji kimlik belgesi (ekb) örneğinde gördüğümüz üzere Kojenerasyon ve Fotovoltaik sistem kurulu olan yapının ısıtma sistemi sınıfı A sınıfı çıkmıştır.
 
3) Trijenerasyon Sistemi
Trijenerasyon kojenerasyon sisteminin daha kapsamlı biçimidir. Elektrik ve ısıtma sistemine bir de soğutma sisteminin eklenmiş halidir. Kojenerasyondan farkı ısı geri kazanım aşamasındaki ısının bir kısmı da soğutma sistemi için kullanılır.
 
Böylece elektrik, ısıtma ve soğutma aynı anda gerçekleştirilir. Daha az yakıt kullanarak daha çok iş yapılmış olunur. Elektrik üretilirken aynı yerde tüketim yapılır ve bu sayede bu sistemde iletim ve dağıtım gibi kayıplar oluşmaz. Tek olumsuz özelliği ise sistemin gürültülü bir şekilde çalışmasıdır.
daha fazla bilgi