EKB Bedelini Göster

EKB

Yeni Bina İçin Gerekli Evraklar

Enerji kimlik belgesi almak bizimle çok kolay.

Binalarda enerji performansı (BEP) yönetmeliğine göre ilk ruhsat tarihi 01.01.2011 tarihinden sonra olan ve yeni bina olarak tanımlanan binalarda Enerji Kimlik Belgesi almak için bu belgeyi düzenlemek konusunda ilgili meslek odaları tarafından yetkilendirilmiş SMM (Serbest Müşavir Mühendis/Mimar) ya da SİM (Serbest İnşaat Mühendisi) belgesine sahip olan mimar ya da mühendisler hizmet verebilmektedir.
 
Bunun yanı sıra bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili SMM ya da SİM belgesine sahip olan mimar ya da mühendis bulunduran tüzel kişilerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek konusunda yetkilidir.
 
Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar
 
Mimari Proje
 
Mekanik Proje
 
Elektrik Projesi
 
Yapı Ruhsatı
daha fazla bilgi

Ekb Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesinde merak edilen soruları cevapladık.

5627 Sayılı Kanun Nedir? Enerji verimliliği kanunu nedir?
 
18 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiş Enerji Verimliliği Kanunu, 2 Mayıs 2007 tarihinde, 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
 
Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.
 
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nedir? EKB Nedir?
 
Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir. Kısaca açıklamak gerekirse bir binanın enerji verimliliğini, yapının mimari, mekanik, elektriksel, tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak hesaplayarak o yapının enerji sınıfının belirlenmesini sağlar. Bina tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi A-G arası bir Enerji sınıfı alır.
 
01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda, İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir. Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye sunulması şarttır.
 
Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Kimlik Kartı, Bina Isı Kimlik Belgesi, Isı Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik Kartı, Enerji Kimlik, Enerji Kartı, EKB Belgesi ve EKB aralarındaki farklar nelerdir?
 
Enerji kimlik belgesi ile bina ısı kimlik belgesi birbiri ile çok karıştırılan iki kavramdır.
 
Enerji kimlik belgesi, bina enerji performans sınıfını gösteren mevcut durum için düzenlenen belge iken, bina ısı ihtiyacı kimlik belgesi, binanın ısıtma ihtiyacını hesaplayan belgedir. 
 
Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunlu mudur? Neden enerji kimlik belgesi (EKB) almalıyım?
 
İlgili Kanun (5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu) gereğince Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıdaki yapılar haricinde tüm binalarda zorunludur.
 
• Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
 
• Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 
• Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar
 
• Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 
• Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar
 
Apartmanlar, rezidanslar, konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile AVM’ler gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması zorunludur.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yasası Nedir? Enerji Kimlik Belgesi Yasası Uygulanıyor mu?
 
Enerji Kimlik Belgesi, "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir.
 
Yetkili Kuruluş Nedir? Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar kimlerdir?
 
Yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek.
 
Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan "Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri" de EKB verebilecek.
 
Yeni bina, mevcut bina farkı nedir?
 
Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları, “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için farklılıklar göstermektedir.
 
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uygulamaları için bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilir.
 
“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için -Yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince- 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir.
 
5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7.1.c maddesi için yani ısı ölçüm ekipmanlarının proje aşamasında tasarlanarak inşaat aşamasında monte edilmesi için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 02.05.2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, öncesinde yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmelidir.
 
Biz bir binanın yeni mi mevcut mu olduğunu anlamak için çoğunlukla yapı ruhsat tarihin 2011 öncesi mi sonrası mı olduğunu gözetiriz.
 
Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahiplerinin yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.
 
Enerji Kimlik Belgesi almazsam ceza öder miyim?
 
Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılar için Enerji Verimliliği Kanununda yer alan idari yaptırımlar uygulanıyor.
 
İdarî yaptırımlar ve uygulama
 
MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
 
a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
 
1) 5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket
 
edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.
 
Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.
 
5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.
 
5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 
6ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
7nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
 
c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır.
 
ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
 
d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
 
Enerji kimlik belgesi her sene mi alınır? Enerji kimlik belgesi için her yıl para ödenir mi?
 
Hayır, her sene alınması gerekli değildir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
 
Fakat bu süre devam ederken binanıza herhangi bir değişiklik yaptığınızda; değişiklik yapılmasından itibaren 1 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgenizi yeniletmek zorundasınız. Çünkü eskiden almış olduğunuz Enerji Kimlik Belgeniz artık geçersiz sayılmaktadır.
 
Enerji kimlik belgesi alırken devlet destek sağlar mı?
 
Hayır, devlet desteği yoktur. Ücretin tamamı talep eden müşteriye aittir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Hazırlanır? EKB nasıl hazırlanır?
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin hazırlanmasında kullanılacak ulusal hesaplama yönteminin yazılımı olan Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır. Mart 2017 tarihinden bu yana Bep- TR 2. Versiyona geçilmiştir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
 
 - Mimari Proje
 
- Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Ruhsatı
 
- Mekanik Tesisat Projeleri (Isıtma Projeleri-Soğutma Projeleri - Havalandırma Projeleri )
 
- Elektrik Tesisatı Projesi
 
- Isı Yalıtım Projesi gerekmektedir.
 
Bina enerji performansı nedir? BEP nedir? BEP-TR nedir?
 
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yönetmeliğin hazırlanmasında AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” baz alınmıştır. 2008 yılı içerisinde hazırlanan iki temel yönetmelik (BEP ve MISSIGP) AB Direktifi Sertifikasyon uygulamasının da önemli aşamalarını oluşturmaktadır.
 
BEP Yönetmeliğinin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini,  yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.
 
Bina enerji performans sınıfına hangi değerler etki eder?
 
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi,
 
a. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 
b. Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
 
c. Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması, d. Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.
 
BEP-TR yazılımı, bina stoğunu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunulmasını sağlar.
 
Bep TR’ye nasıl giriş sağlarım?
 
BEP-TR’ye sadece giriş yapabilme yetkisi olan, yani Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı T.C. numarası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kullanıcı şifresi ile https://beptr.csb.gov.tr adresinden giriş yapabilir.
 
BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.
 
Eski (Mevcut) binalar enerji kimlik belgesi alır mı?
 
Mevcut binalarında enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu vardır, 2020 yılına kadar mutlaka alınması gereken belgedir.
 
 
Enerji kimlik belgesini her daire mi alır? Bir daireye enerji kimlik belgesi alınır mı? Binanın kaç tane enerji kimlik belgesi olur?
 
Enerji kimlik belgesi, binanın tamamının enerji performansını gösteren belge olduğu için, daire sahiplerinin ayrı alması uygun değildir. Bina için bir adet enerji kimlik belgesi düzenlenir, düzenlenen enerji kimlik belgesi tüm daireler için geçerlidir.
daha fazla bilgi

İş Yerleri

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasa sonucu oluşmuş ve bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Enerji tasarrufu konusunda hedeflenen kazanca ulaşmak için standartlaştırılan bir belgedir. İşte bu doğrultuda her işyerinin de 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Bunun sebebi insanları bina alırken olduğu gibi iş yeri konusunda da enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir iş yerini detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve iş yerinizin sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?
 
Enerji kimlik belgesi zorunluluğu
 
Enerji kimlik belgesi Türkiye kanunlarına ve yönetmeliklerine göre zorunlu bir evraktır. Enerji verimliliği kanununun 5627 sayılı kanununa ve kanuna bağlı enerji performansı yönetmeliğinde tanımlanmıştır.  1 Ocak 2011 tarihinden sonra 50m2 üzerinde inşaata sahip bina, iş yeri ve benzeri tüm yerlerde bu belgenin çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir.
 
Uygulanan standartlar
 
BEP Hesaplama Yöntemi; BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarının hesaplanması ve buna bağlı olarak sera gazlarının salınımının hesaplanacağını gösteren yol haritasıdır. Buna bağlı olarak BEP-TR, internet tabanlı oluşturulmuş bir yazılımdır. BEP Yönetmeliği kapsamında binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarını ve bunun sonucunda havaya salınan sera gazı miktarını hesaplar. BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına incelenerek ilgili binanın enerji performansı kararlaştırılır ve karbondioksit salım sınıfı belirlenir. Ve BEP-TR ile, BEP Hesaplama Yöntemi kullanılarak araştırılan binaya uygun enerji kimlik belgesi verilir.
 
Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
 
Binaların metrekare başına düşen net yıllık tüketim miktarı hesaplanır. Bu değerlerden yola çıkılarak etrafa yayılan zararlı gazların miktarı belirlenir. Bulunan değerler referans olarak seçilmiş her hangi bir bina için karşılaştırılarak listelenir. Ve yapılan karşılaştırmalar sonucu binalar için A-G aralığında enerji tüketim sınıfları belirlenir.
 
Enerji kimlik belgesini kim verecek?
 
Yasalar gereği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre yeni ve zaten mevcut binalara kimlik belgesi yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından verilmektedir. Yeni yapılmış ve yapılmakta olan binalar bu belgeyi yapı denetim kontrollerinde zaten edinmek zorunda olduğu için yapım sürecinde enerji kimlik belgelerini çıkartmaktadırlar. Mevcut binalar ise bu belgeyi 2017‘ye kadar hazırlatmak ile yükümlüdürler. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tüm daireler ve binanın tamamı için hazırlanabilir. Ama aynı zamanda isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini almış olan her bir bağımsız bölüm, farklı kullanım alanları, farklı iş yerleri için ayrı ayrı düzenlenebilir.
 
Firmaların denetimi
 
Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek isteyen firmaların yeterli personele sahip olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan firmaların denetimi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Ve yapılacak sahtekârlıkların yanlış işlemlerin önüne geçilmektedir.
daha fazla bilgi

Toplu Konut Projeleri

Yürürlüğe girmiş bir yasa sonucu 2017 yılına kadar tüm binaların bu enerji kimlik belgesini alması zorunludur.

Günümüzün gelişen şartlarında konut kiralarken ve ya satın alırken enerji verimliliğine göre incelemeler yapmanız mümkün olacak. Ve bu sayede daha mantıklı doğrultuda tercihler yapabileceksiniz. Enerji kimlik belgesi zorunlu mu? Enerji Kimlik Belgesi Kanunu yada yasası?
 
Mevcut binalarınızda da almanız zorunlu olan enerji kimlik belgesine göre binanızın yalıtımını yapmak zorundasınız. Bu sayede kimlik belgesi için gerekli işlemler sonucu doğal olarak fazlasıyla tasarruf sağlamış durumda olacaksınız. Aynı zamanda enerji sınıf standardında D sınıfı ve üzeri çıkmanız gerektiğini de hatırlatalım.
 
Enerji kimlik belgesi nedir?
 
1 Ocak 2011 yılında yürürlüğe giren yasa sonucu 1000m2 ve üzerinde olan tüm yapılar için zorunlu bir parça haline gelmiştir. Yeni yapılan her bina için iskân belgesi doğrultusunda bu enerji kimlik belgesinin alınması zorunludur. Eski ve yapı denetimi mevcut binalar içinse en geç 2017 yılına kadar bu belgenin alınması gereklidir. Belgenin geçerlilik süresi on yıldır.
 
Belgede ne bulunmaktadır?
 
Binaları detaylı analiz sonucu ortaya çıkarılan enerji kimlik belgesinde bina ile ayrıntılı birçok şey bulunmaktadır. Enerji kimlik belgesinde binanın kullanım alanları, kullanım amaçları, bina kullanımı ile ilgili gerekli belgeler, düzenleme yapan kişi ve düzenleme belgeleri gibi şeyler bulunmaktadır. Binanın ısınması, soğuması, aydınlanması, havalanması ve sıcak su tüketimi için harcanan enerji değerleri, yıllık tüketilen enerji miktarı, toplu konutlarda bina başına düşen bireysel enerji kullanım miktarları, enerji kullanımı sonucu yayılan sera gazlarının miktarı ve benzeri ölçütler belge üzerinde yer almaktadır. Hedeflenen Türkiye’de bilinçli bir enerji tüketimi ve aynı zamanda fazlasıyla enerji tasarrufu sağlanmasıdır.
 
Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?
 
Binaların metrekare başsına düşen net yıllık tüketim miktarı hesaplanır. Bu değerlerden yola çıkılarak etrafa yayılan zararlı gazların miktarı belirlenir. Bulunan değerler referans olarak seçilmiş her hangi bir bina için karşılaştırılarak listelenir. Ve yapılan karşılaştırmalar sonucu binalar için A-G aralığında enerji tüketim sınıfları belirlenir.
 
Toplu konut aşamasında enerji kimlik belgesi
 
Enerji kimlik belgesi tüm Türkiye genelinden bulunan ilçe ve il belediyeleri tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden beri iskân belgesi alma aşamasında zorunlu olarak istenmektedir. İl ve ilçe belediyelerinin yanı sıra aynı istek toplu konut idaresi (TOKİ) içinde mevcuttur. Toplu konut idaresi de kendi denetlemiş olduğu binalarda yapı kullanma ruhsatı almak için projeyi sağlayan firmadan zorunlu olarak enerji kimlik belgelerini istemektedir.
 
Aydınlatma, mimari tasarım, tesisat, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımıyla alakalı konularda Toplu konut yapılarının enerji kimlik belgelerine dikkat edilmekte ve fazlasıyla göz önünde bulundurulmaktadırlar. Enerji kimlik belgesinde yer alan standartlara ve verilere göre birçok proje şekillenmekte ve tasarım zenginleştirilmektedir. Toplu konut projelerinde zorunlu olarak uygulanan bu enerji kimlik belgesinin sonucunda Türkiye’de enerji tasarrufunun üst düzeyde olması hedeflenmektedir.
daha fazla bilgi

EKB Nedir?

Küreselleşen dünyada enerjiyi en verimli kullanan ülkeler gelişmiş olarak adlandırılırken doğru kullanamayan ülkeler ise gelişmemiş statüsünde yer alır.

Akabinde enerjiyi verimli kullanma kavramı gelişmişliğinde göstergesi olmuş enerji tüketimi devam ederken yerine enerji yaratılabilecek sektörler geliştirilmiş ve enerji kullanımını en aza indirme çalışmaları başlatılmıştır.
Enerji çeşitliliği bu kadar fazla iken verimli kullanımının yanı sıra doğru kullanımı ve bulunduğu çevreye kaynaklarına katkısı oldukça önemlidir işte bu noktada enerji kimlik belgesini (EKB); yapılarda bir zorunluluk haline gelmiştir.
“Enerji kimlik belgesi” bir başka adıyla EKB belgesi sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

 

daha fazla bilgi

Apartman

Enerji kimlik belgesi, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak.

Enerji kimlik belgesi,  enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, Oluşabilecek israfı minimuma indirmek, çevrenin korunmasını sağlayabilmek için düzenlenmiş belgedir. Enerji kimlik belgesi ısıtma soğutma sitemlerinin verimini ve binaların yalıtım özelikleri ile alakalı bilgilerin toplandığı bir belgedir. Bu belge ile yapıların enerji sınıfı tespit edilebilmektedir. Enerji kimlik belgesini her mühendislik firması tedarik edemeyebilir. Enerji kimlik belgesininim düzenlemelerinden ilgili firmalar sorumlu tutulmaktadır.  2007 yılında çıkan kanuna göre binaların enerji kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesinin amacı kullanılan mevcut enerjiyi daha verimli kullanmaya yöneltmektir. Bu amaçla 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun ardından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2008 yılında çıkarılmıştır. Çevre ve şehircilik bakanlığı Enerji kimlik belgesini zorunlu tutacağını söylemiştir. Çevreye zarar veren binaların artık satışında zorlanılacağının da bildirilmesi bu belgeyi zorunlu kılmaya yeterlidir.
 
Kış aylarında doğalgaz harcaması ciddi bir bütçe almaktadır. Binaların ısı yalıtımı yapılarak sunulması bu bütçeyi azaltacağı gibi enerji tasarrufu da sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesinin ısı yalıtımından sonra tahsis edilmesi önerilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi için bina performans belirlemesinin yapılması gerekmektedir. Bina performansı değerlendirilmesinde bu bir apartman enerji kimlik belgesi için ise; apartmanın ısıtılması için gerekli olan enerjinin tamamının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken oluşabilecek ısı kayıpları göz ardı edilmemelidir. Apartmanın ne ölçüde güneş ışığından faydalandığı da hesaplamalar için önemlidir. Sıcak su kullanım miktarı da tespit edilmelidir.
 
Enerji kimlik belgesinin, kullanılması gereken yapılar nelerdir?
 
Apartmanlar, Oteller Ofis ve fabrikalar Okullar ve Alışveriş merkezleridir. Enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir. Apartman enerji kimlik belgesinin alınmasının amacı çevreye katkıda bulunmak, enerji tasarrufu sağlamaktır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Alınmasına Gerek Olmayan Yapılar Nelerdir?
 
Sanayi sektöründe üretim faaliyetli sürdüren yapılar, 50 m2 ’nin altında kullanım alanı olan yapılar ve binalar, Seralar, Atölyeler, ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır yapıları için enerji kimlik belgesi aranmaz.
 
Apartman Enerji Kimlik Belgesi Başvuruları
 
Apartman Enerji Kimlik Belgesi için mühendislik firmasına başvuruda bulunan mülk sahipleri,  binanın ruhsat belgesi ile beraber ısı yalıtım raporu, elektrik projesini bulundurmalıdır. İstenilecek farklı detaylar hakkında bilgi almak için mühendislik şirketleriyle iletişime geçmelidir. Sera gazı emisyonu ölçümü apartman enerji kimlik belgesi alınırken ölçülmektedir.  Sera gazı emisyonuyla atmosfere yayılan karbondioksit miktarı hesaplanmaktadır.  Apartmanda tüketilen enerjinin ne kadar karbondioksit yaydığı sera gazı emisyon ölçümüyle rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Apartmanın doğal kaynaklardan ne kadar faydalanabileceği de araştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğundan, ne ölçüde bu kaynaklardan faydalanılabileceği belirlenmelidir.  Enerji kimlik belgesi hazırlanırken apartmanın tüm kısımları temel alınmalıdır. Gözden hiçbir detay kaçırılmamalıdır. Bu hatalardan projeyi hazırlayan sorumlu tutulmaktadır. Ancak apartman içerisindeki bazı kısımlar için özel enerji kimlik belgesi de hazırlanabilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi ne demektir?
 
Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu
 
18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.
daha fazla bilgi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kriterleri Nelerdir?

Yapılarda enerji kullanımı denilince akla gelen ilk şey elektrik kullanımıdır.

Ancak binalarda elektrik enerjisinin kullanımından çok ısıtma soğutma enerjisi kullanılmaktadır. Bunun dışında enerji kullanımındaki yan materyaller beslenmeli enerji bakımından minimum harcayan ve maksimum etki yaratan sistemler oluşturulmadır.
 
Enerji kimlik belgesinde; enerjinin yıllık oranda tüketimi, binaların ısı yalıtım özelliklerinin iyi olması, ısıtmanın ve soğutmanın en etkin şekilde kullanılması, binanın enerji kullanımında çevreye verdiği zarar veya enerji dönüşümü gibi kriterler bakanlıktan onaylı yetkililer tarafından incelenmesi sonucunda; A,B,C,D,E,F,G standartları doğrultusunda hazırlanıp yapı sahiplerine sunulur. Sıralamada görüldüğü üzere A en iyi sınıf olmakla birlikte; B üstü bir enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen yapının ısı yalıtımında standardın üzerinde olması beklenir. En önemli enerji kimlik belgesi;(EKB) kriteri ise ısıtma soğutma etkinliği ve ısı yalıtımıdır.
daha fazla bilgi

Hatay'da EKB'nin Önemi

Binanın enerji performansını gösteren Enerji Kimlik Belgesi, tarafından verilen hizmetler arasındadır.

Yapılan bütün işlemler “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne uygun şekilde hazırlanır. 02.05.2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ortaya çıkan bu yönetmelik ile 2007 yılından itibaren yapılan bütün binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. 2007 yılından önceki binalar için ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır.
 
Binalarda Enerji Performansı
Binalarda enerji performansının belirlenmesi için Enerji Kimlik Belgesine başvurulması gerekir. Bu süreçte binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre iki farklı gruba ayrıldığı bilinmelidir. Bunlar;
 
Yeni bina,
Mevcut bina şeklindedir.
Yeni bina olarak tanımlanan yapılar 1 Ocak 2011 yılından sonra tamamlanan binalardır. Bu tarihten önce yapılan binalar ise mevcut bina sınıfına dahil edilir. Hem yeni hem de mevcut binaların tamamının enerji kimlik belgesi alması gerekir.
 
Yeni binaların bu belgeyi alabilmesi için iskan başvurusu yapması gerekir. İskanın alınabilmesi için ise, kimlik belgesinde yer alan derecenin en kötü ihtimalle C enerji sınıfı olması zorunludur. C sınıfına dahil olamayan ve gerekli koşulları sağlayamayan binaların iskan alması imkansızdır.  
 
Enerji Kimlik Belgesi Notu Nasıl Yükselir?
C sınıfı koşullarına sahip olmayan ve enerji kimlik belgesi yetersiz olan binaların Enerji Kimlik Belgesi notunun yükseltilmesi gerekir. Böylece gerekli koşulların sağlanması ve iskanın alınması hedeflenir.
 
Herhangi bir binanın enerji performansını etkileyen birçok unsur vardır. Bununla birlikte bu unsurların başında yalıtım ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimliliği gelir. Eğer binanın yalıtımı iyi ise ve ısıtma ve soğutma sistemleri için en ideal niteliklere sahip ise, Enerji Kimlik Belgesinde yer alan enerji sınıfı iyileşir.
 
Buna ek olarak ısıtma ve soğutma sistemlerinde yer alan ürünlerin az enerji tüketmesi önemlidir. Bu sayede enerji kimlik belgesi notu yükselir. 
 
Hangi Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Alınması Gereklidir?
İnşa edilen binaların iskan alabilmesi için gerekli olan Enerji Kimlik Belgesi genel olarak;
 
Konutlar,
Kamu binaları,
Ofisler,
Ticari binalar,
Hizmet binaları için gereklidir.
Enerji Kimlik Belgesi ile bu tür binaların enerji performansı belirlenir. Bununla birlikte yapılan her binanın enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olmadığı bilinmelidir. Enerji Kimlik Belgesi almasına gerek olmayan binaların özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
 
Sanayi sektöründe yer alan ve içerisinde üretim yapılan binalar,
Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış olan binalar,
Kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
Sera olarak kullanılan binalar,
Atölye amacıyla kullanılan binalar,
Münferit olarak inşa edilen binalar,
Isıtma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan binalar, şeklindedir
daha fazla bilgi

Nasıl EKB Alırım?

Kısaca Enerji Kimlik Belgesi (EKB) , yapı sınıfı ve kullanım amacı farketmeksizin tüm binalarda enerji verimliliğini, yani Bina Enerji Performansını özetleyen bir belgedir.

Daha detaylı bir açıklama olarak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) , “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye’de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C’nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır. Antakya'da Ekb veren firmalar arasında Gs İnşaat da bulunmaktadır.
 
Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için ise 1 Ocak 2020 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Fakat önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemeler ile binaların enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceği bilinmektedir.
daha fazla bilgi

Antakya Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi fiyatı (EKB fiyatı) binaların yapı sınıflarına, metrekare büyüklüklerine ve bağımsız bölüm (daire,dükkan) sayılarına göre değişiklik göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesinin fiyatı; apartmanlarda yapının tümüne ait olduğu için daire sayısı arttığı sürece daire başına düşen fiyatı azalacaktır, daire sayısı azaldıkça veya müstakil konutlarda daire başına düşen fiyat artacaktır.

 

daha fazla bilgi

Ofis-Fabrika-Sanayi Yapıları

Enerji kimlik belgeleri vasıtasıyla yapıların enerji sınıfı belirlenmektedir. Binalar için istenilen enerji kimlik belgesi oteller ve rezidanslar için de istenmektedir.

Enerji kimlik belgeleri vasıtasıyla yapıların enerji sınıfı belirlenmektedir. Binalar için istenilen enerji kimlik belgesi oteller ve rezidanslar için de istenmektedir. Enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında ısıtma ve soğutma sistemleri için gerekli ölçümler yapılmaktadır. Binanın mekanik ölçümlerine ait raporlara, elektrik projesine ihtiyaç duyulabilir.  Bu belgeler hazırlanırken binanın normal şartlar altında tüketmiş olduğu enerjinin tespit edilmesi gerekir. Bu konu için hesapla yöntemleri mevcuttur.
 
01.01.2011 tarihinden sonra enerji performans yönetmeliğine göre; sanayi tesisleri, kullanım ömrü 2 yıldan kısa olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2' nin altında olan binalar, ısıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar dışında kalan yapılar Enerji Kimlik Belgesi hazırlamalıdır yönünde kararlar alınmıştır.  Enerji Performansı Yönetmeliğince yönetmelik kararını uygulamayan yapılara ruhsat için izin verilmeyeceği de söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi mühendislik firmaları tarafından verilmektedir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar
 
Enerji kimlik belgesi ne işe yarar sorusunun cevabını almak için mühendislik hizmeti veren firmalarla iletişime geçilebilir. Enerji kimlik belgesi binaların, fabrikaların, otellerin, rezidansların ısıtma soğutma sitemlerinin yapılandırılmasına ve enerji sarfiyatının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik eden enerji kimlik belgesi, doğanın zarar görmesini engellemeye çalışmaktadır. Isıtma sistemlerinin kullanılmasıyla dahi havaya oldukça fazla karbondioksit salınımı olduğu düşünülürse, enerji kimlik belgesinin zorunlu tutulması durumunda karbondioksit oranı azaltılmış olacaktır. Fabrikalar ve sanayi kuruluşlarında bacadan çıkan dumanlar ne kadar önlem alınsa da yeterli gelmeyebilir. Atmosfer ciddi oranda kirlenmektedir. Bu belge ile gerekli ölçümler yaptırılması gerekmektedir. Ofis Sanayi ve fabrika hizmetlerinde hem konfor ortamı oluşmasını sağlayacak hem de yeterli tasarrufu elde etmeye katkıda bulunacaktır.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği Hakkında Bilgi
 
Enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yönetmeliğin amacı, kapsamı ve maddeleri konuya vakıf olunmasında fayda sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesi üç nüsha halinde hazırlanan, geçerliliği on yıl olan bir belgedir. Enerji kimlik belgesi için binalar sınıflara ayrılır. Bu sınıflar A sınıfı yapılar, B sınıfı yapılar ve C sınıfı yapılar şeklinde olmaktadır. Aynı zamanda A sınıfı yapılar yenilenebilir enerji kaynağını kullanan yapılar olarak nitelendirilir. A sınıfı yapılar tüketilen sarfiyatı minimuma indirecek düzeyde öngörülmüş yapılardır. B sınıfı yapılara bakıldığında, bu sınıfa harcamaması gereken enerjiden fazla tüketim yapan binalar dâhil edilir. Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 5 ya da 10 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar B sınıfı yapılar kategorisindedir. C Sınıfı yapılar da tıpkı B sınıfı yapılarda olduğu gibi harcaması gereken enerjiden daha fazla enerji tüketen yapılardır.  Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 15 ya da  20 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar ise C sınıfı yapılar kategorisine girmektedir ve bu durum tolere edilmektedir.
 
Enerji kimlik belgesi ne demektir?
 
Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.

 

daha fazla bilgi

Oteller

Binalarda enerji sınıflandırmalarını gösteren, enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik oluşturulmuş belgelere enerji kimlik belgesi denilmektedir.

Enerji Verimliliği Kanununca Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine çıkarılmıştır. Binalarda enerji yönetmeliği, otelleri rezidansları, alışveriş merkezlerini, fabrikaları kapsamaktadır. Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin öncelikli amaçları arasında yapılarda kullanılması mümkün enerji ve enerji kaynaklarının kullanımını etkinleştirmektir. Enerji tasarrufu sağlama diğer amacıdır. Ayrıca binalarda enerji performansı yönetmeliği çevrenin korunmasını amaçlar. Bu amaçları sağlamak üzere oluşturulmuş, kapsamında yapıların, binaların;  sera gazı salınımı oranı, enerji ihtiyacının belirlenmesi ve enerji tüketim sınıflarının oluşturulması, hangi sınıfa dâhil olacağının belirlenmesi, yalıtıma dair özellikleri ve ısıtma ya da soğutma sistemlerinin verimi konusunda gerekli tüm bilgileri bünyesinde barındıran bir belgedir. Nasıl ki beyaz eşya seçilirken enerji tasarrufu sunan, çevre dostu manikalar tercih edilmekteyse binalar için de bu uygulamanın getirilmesi akılcı bir yöntemdir. Sınıflamalar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı ve G sınıfı şeklindedir. G sınıfı düşük verim seviyesini ifade eden kategoridir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır Ve Otellerde Bu Belge İçin Neler Yapılmalıdır?
 
Enerji kimlik belgesi nasıl alınır sorusunu merak eden otel sahipleri,  enerji kimlik belgesi hizmeti veren mühendislik firmalarıyla iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirler. Eski oteller için enerji kimlik belgesi alınmasında şart aranmamaktadır. Bu tarz oteller A sınıfı belgeye de B sınıfı belgeyi de alabilmektedirler. Otellerde bakılacak yerler, yalıtımın ne durumda olduğu, ısıtma ve soğutmanın ne şekilde sağlandığı ve verimliliği olmaktadır. Otellerin aydınlatılması da bakılacak özellikler arasındadır. Oteller yapılırken, enerji kimlik belgesinin diğer yapılarda da olduğu gibi en az C sınıfına dâhil olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sınıftan daha düşük seviyelerde oluşturan yapılar için kanunun kesin yaptırımları olmaktadır. Bu yapılara artık iskân ruhsatı verilmemektedir.  Enerji kimlik belgesi almak için enerji kimlik belgesi uzmanı tarafından bazı belgeler istenmektedir. Bu belgelerin başında otelin mevcut mimari projesi gelmektedir. İstenilen diğer belgeler, otele ait yalıtım projesi, ısıtma, soğutma ve havalandırmayı kapsayan mekanik tesisata ait proje ve elektrik projesidir.
 
Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre artık binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu tutulacaktır. Bu tarih 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaları kapsayacaktır. Detaylı bilgiler enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yer almaktadır. Hali hazırda bulunan binaların ise 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi almasının zorunlu olduğu söylenmektedir. Otel sahiplerinin oteli satması durumunda enerji kimlik belgesini devretmesi gerektiği söylenmektedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi olan her yapının bu belge ile değer artışı yaşayabileceği söylenebilir. Enerji kimlik belgesi alınırken otelin tamamı dâhil edilmelidir. Ancak özel olarak istediğinin bölümler farklı düzenlemeler yaptırabilirsiniz.
daha fazla bilgi

Avm Ekb

Alışveriş merkezlerinin konfor koşullarını sağlayan yapılardan oluşturulduğunu söylemek mümkündür.

Alışveriş merkezlerinde enerji tüketimi fazladır. Gerek aydınlatma olsun, gerek ısıtma soğutma sitemleri olsun ciddi boyutlarda enerji tüketilmektedir. Artık AVM’ ler için de diğer binalarda olduğu gibi AVM enerji kimlik belgesinin zorunlu olacağı söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi alışveriş merkezi binasının ne derecede yenilenebilir enerji kaynadığından enerji ihtiyacını sağladığını gösteren belgedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş ve rüzgâr örnek olarak verilebilir. İşte bu alışveriş merkezinin kullandığı bir yenilebilir enerji kaynağı var mı ya da varsa ve bu enerji kaynağı güneş ise ne kadar güneş enerjisini kullandığını tespit etmek gerekir. Enerji sarfiyatını azaltmak için yapılacak olan bu uygulamamda ilk olarak hiçbir sistem kullanmadan tüketilen enerjinin ölçülmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesiyle ne kadar tasarruf olduğu gözler önüne serilecektir. Ayrıca ısıtma ve soğutma sistemleriyle da havalandırma sistemlerinin ne kadar verimli olduğu hakkındaki bilgileri de gösterecektir. Enerji kimlik belgesinde bina hakkında tasarruf sağlanması söz konusu olan bütün detaylar yer almaktadır. 
 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Hakkında Bilgi
 
Binalarda enerji performansı adlı yönetmelikçe, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre binalarda alışveriş merkezlerinde, otellerde, apartmanlarda ya da çok katlı binalarda verim arttırmaya yönelik bir belge çıkarılması ön görülmüştür. Çıkarılması ön görülen bu belge, enerji kimlik belgesidir. Enerji kimlik belgesi ile alışveriş merkezinin enerji kaynaklarını ne kadar verimli kullandığına ve çevreye ne kadar faydalı olduğuna dair bilgiler tespit edilebilir. Kanuna göre bu belgeyi almasına gerek görülmeyen yerler, sanayi alanında faaliyetlerini üretim konusunda yürüten işletmeler, kullanım süresi iki yılı geçmeyecek binalar, seralar, ahırlar, münferit ısıtma ya da soğutmaya ihtiyaç duyulmayan depolar, toplam kullanım alanı 50 m²’den az olan yapılar ya da binalardır. Bunlar dışında kalan oteller, alışveriş merkezleri, rezidanslar, eğitim binaları için enerji kimlik belgesi hazırlanması gerekir.
 
Alışveriş merkezlerinde (avm ekb), enerji etütü yapmak ve raporlandırman zorunludur. 
 
AVM Enerji etütü yapılmayan avm lerde 90.000TL 'lik cezai işlem yapılabilmektedir. 
 
Avm Enerji Etütü, Otel Enerji Etütü, Fabrika Enerji Etütü, Sanayi Enerji Etütü, Hastahane enerji Etütü, Özel okul enerji etütü ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Etütü hazırlanır. 
 
Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımı Var mıdır?
 
Enerji kimlik belgesi zorunluluğu da bina sahiplerinin merak ettiği sorular arasındır. Yapımı tamamlanmış binalar için 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesini almanın zorunlu olduğu söylenmektedir. Enerji kimlik belgesinin geçerliliği için ön görülen süre 10 senedir. Şayet enerji kimlik belgesi alınan yapıda enerji kullanımına dair değişiklikler olursa, enerji kimlik belgesi tekrar düzenlenmek zorundadır. Enerji kimlik belgesinde geçmiş enerji kullanım detaylı geçerli sayılmayacaktır. Enerji kimlik belgesinin avantajları arasında enerjiyi tasarruflu kullanmak yer almaktadır. Bu belge, tüketilen enerji için fazla para ödemenize engel olan bir belgedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi alanlar vergi cezalarına çarptırılmaz. Böylelikle AVM, otel, apartman ya da enerji kimlik belgesi gerektirecek herhangi bir binanın sahibi, bu cezaları ödeme sorunuyla karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtarmış olurlar.
 
Mevcut (eski) yapılarda enerji kimlik belgesi ve Yeni yapılarda enerji kimlik belgesi düzenleniyor. 
 
Bina Enerji Kİmlik Belgesi, Avm Enerji Kİmlik Belgesi, Otel Enerji Kİmlik Belgesi, Fabrika Enerji Kİmlik Belgesi, Sanayi Enerji Kİmlik Belgesi, Hastahane Enerji Kİmlik Belgesi, Özel okul Enerji Kİmlik Belgesi ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Kİmlik Belgesi hazırlanır.
daha fazla bilgi

Hastane ve Sağlık Birimleri

Gerek hastaneler gerekse eğitim kurumları en çok enerji tüketimi yapan yerler arasında gelmektedir.

Bu konularda mühendislik firmaları, hastane, okul ya da farklı sağlık birimlerine ait yapılarda projelerin temin edilmesini talep eder. Bu projeler mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleridir. Mühendislik firmaları temin ettikleri bu projeleri baz alarak; binanın yapım yılı, yönü, konumu ya da hastanenin veya okulun yalıtım durumu, çatı, cephesi, pencere alanları gibi bilgileri bulur. Ayrıca binanın ısıtma ya da soğutma sistemlerinin ne derece verimli olduğuna dair bilgilere sahip olurken, aydınlatma parçalarının cinsini de tespit eder. Enerji kimlik belgesine tabi tutulan yerler bu belgeyi almamaları durumunda vergi cezalarına maruz kalabilirler. Aynı zamanda yüksek meblağlarda enerji ücreti ödeyecekleri gibi enerji kaynaklarının azalmasına neden olabilirler. Konu hakkında detaylı bilgi enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde geçmektedir.
 
Hastane Sağlık Kuruluşları Çevreye Verdikleri Zararları Nasıl Azaltabilir?
 
Hastane sağlık kuruluşlarının içerisinde barındırdığı cihazlar atmosfere karbondioksit yayabilir. Bu da tehlikeli bir durumdur. Bu yayılımı en aza indirmek için hastane ya da diğer sağlık birimlerinin önlem alması gerekir.  Isıtma ve soğutma sitemleri kontrol edilmelidir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelim sağlanmalıdır. Bu konular ve hastanenin ya da eğitim kurumunun bulunduğu binalar için gerekli projeleri inceleyen enerji kimlik belgesi uzmanı, BEP – TR yazılımını kullanır. Bu yazılım ile binalar için gerekli hesaplamalar yapılır. Hesaplamalar yapılırken enerji performansları dikkate alınır. Bu hesaplamaların nihayetinde enerji kimlik belgesi şekillenmiş olur. Enerji kimlik belgesi oluşturulacak yapılarda mutlaka belge tüm binayı ele almalıdır.
 
Binalarda Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?
 
Hastaneler, okullar ya da diğer sağlık birimleri için hazırlanan enerji kimlik belgelerinin bir nüshası binaların sahiplerine teslim edilir. Bina sahibi bu nüshayı muhafaza etmesi için; yöneticiye, ya da enerji yöneticisine teslim edebilir. İkinci nüshanın ise binada girişte ya da hemen içerde görülmesi kolay bir yere asılması gerekir. Şayet bina satışı gerçekleşir ya da bir kısmı kiraya verilirse, enerji kimlik belgesinin bir nüshası kiracıya teslim edilir. Enerji kimlik belgesinin tüm aşamalarının fiyatını merak edenler, bu işi yapan firmalarından enerji kimlik belgesi fiyatlarını öğrenebilir. Enerji kimlik belgesi alındığı tarih itibarıyla on sene süreyle geçerlidir. Belgenin tahsis edildiği binada herhangi bir enerji söz konusu olduğunda belge yeniden düzenlenmelidir. Bu belge ile hastanenin hangi sınıfa dâhil olduğu tespit edilir ve o sınıfa ait enerji kimlik belgesi tahsis edilir. Belgeler A sınıfından G sınıfına kadar verim değerleri baz alınarak oluşturulmuştur. Bir bina için en düşük performansı nitelendiren sınıf G sınıfı enerji belgesi kategorisindedir. En iyi performans ise A Sınıfı enerji kimlik belgesi kategorinde yer alır.  Binanın enerji sınıfını arttırmak için, yeni yapılacak evler güneş ışığından faydalanabilecek şekilde yapılmalıdır. Enerji verimliliğini arttırmak için yüksek pencereler tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca güneş, rüzgâr gibi enerji kaynakları tercih edilmelidir. Kapı ve pencerelerde oluşacak hava kaçakları için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda vardır.
daha fazla bilgi

EKB'nin A Sınıfı Çıkması İçin Binama Neler Yapmalıyım?

Enerji Kimlik Belgesi, bir yapının enerjiyi ne kadar verimli kullandığının tespitini yapar.

Yapının mimari ve mekanik tesisat projeleri (ısıtma, soğutma, havalandırma), elektrik tesisat ve ısı yalıtım projelerinden alınan verilerin BEP-TR programına aktarılır.
 
Aktarımdan sonra binanın, bu yapı özellikleri sonucunda birim metrekare başına düşen enerji tüketim miktarı ve karbondioksit salımı hesaplanarak enerji kimlik belgesi hazırlanmış olur.
 
Enerji Kimlik Belgesi Performans Sınıfı Nedir?
BEP-TR girilen veriler sonucunda enerji sınıflandırmasını A sınıfı ve G sınıfı aralığında yapmaktadır. A sınıfı en verimli sınıfı temsil eder. G harfi ile sembolize edilen sınıf ise en verimsiz sınıfı temsil etmektedir.
 
Binanız eğer olması gereken tüm yapı ve yalıtım standartlarını taşıyorsa C enerji sınıfını alır. Eğer binanız, olması gereken standartlardan daha iyi bir standarda sahipse B enerji sınıfını alır.
Eğer binanız, en verimli sınıfı temsil eden A sınıfı verimliliğe sahipse, binanızın tasarımı, yalıtımı, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, cam-pencere sistemleri çok kaliteli sistemlerdir ve mümkün olan en üst seviyede yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır.
Binanızın A sınıfı çıkması hem çevre dostu bir binaya sahip olmanızı hem de A sınıfı bir binanın işletme maliyetleri çok düşük olduğu için binanıza olan talebin doğrudan artmasını ve maddi açıdan değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
 
Bu yazının amacı; binanız için kullanıldığında enerji kimlik belgesi’nin (ekb) A sınıfı çıkma ihtimalini artıracak sistemleri anlatmaktır.
 
A Sınıfı Yapı İçin Gerekli Sistemler
1) Güneş Enerjisi Sistemi
Güneş enerjisi dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımıyla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi için kullanılabilen bir kaynaktır. Güneş enerjisi sisteminin binanıza montajı sayesinde verimlilik sınıfında oldukça yüksek değerler yakalarsınız.
 
Tükenmeyen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, binanızdan sağladığınız enerji tasarrufu miktarı arttırır. Bu da binanızın verimlilik sınıfını yükseltecektir. Binalarda kullanılan güneş enerjisi sayesinde;
 
Konutlar kendi elektriğini üretebilir,
Sıcak su ihtiyaçlarını bu paneller üzerinden karşılayabilir,
Doğalgaz masraflarından büyük oranda kar sağlayabilir,
Hatta üretilen fazla enerjinin satılmasıyla kar elde edilebilir.
 
Güneşten sıcak su üretimi için güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Güneş kolektörlerinde üretilen sıcak su, kullanım suyunuzu ısıtmada veya binanın ısıtmasında destek olarak kullanılmaktadır.
 
Güneş pillerinin performanslı çalışma garantileri yaklaşık 25 yıla kadardır. Bu sayı kullanıcıları oldukça memnun etmektedir. Güneş enerji sistemlerine yatırım yapıldığında ise sistem kendini yaklaşık 6-6.5 yılda amorti etmekte - maliyetini çıkartmaktadır.
 
2) Kojenerasyon Sistemi
Kojenerasyon sistem kısaca doğalgaz, biomass, biogaz gibi yakıt kaynağından, yüksek verimli olarak elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır.
 
Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da moturu, kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir.
 
Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin %70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.
 
Bu tekniğe “birleşik ısı-güç sistemleri” ya da kısaca kojenerasyon denir. Bu teknikle birincil enerjiden tasarruf %42 seviyesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kojenerasyon sisteminin çevreye en önemli katkısı; enerji tasarrufunun yanında atık emisyonların da aynı oranda azaltılmasıdır.
 
 
Enerji kimlik belgesi (ekb) örneğinde gördüğümüz üzere Kojenerasyon ve Fotovoltaik sistem kurulu olan yapının ısıtma sistemi sınıfı A sınıfı çıkmıştır.
 
3) Trijenerasyon Sistemi
Trijenerasyon kojenerasyon sisteminin daha kapsamlı biçimidir. Elektrik ve ısıtma sistemine bir de soğutma sisteminin eklenmiş halidir. Kojenerasyondan farkı ısı geri kazanım aşamasındaki ısının bir kısmı da soğutma sistemi için kullanılır.
 
Böylece elektrik, ısıtma ve soğutma aynı anda gerçekleştirilir. Daha az yakıt kullanarak daha çok iş yapılmış olunur. Elektrik üretilirken aynı yerde tüketim yapılır ve bu sayede bu sistemde iletim ve dağıtım gibi kayıplar oluşmaz. Tek olumsuz özelliği ise sistemin gürültülü bir şekilde çalışmasıdır.
daha fazla bilgi

Eğitim Kurumları

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasadır. İşte bu doğrultuda her binanın 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur.

Bunun sebebi insanları bina alırken enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir ev satın alırken detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve oturduğunuz binanın sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.
 
Hastane ve sağlık birimlerinde enerji kimlik belgesi
 
2011 yılından itibaren apartmanlar, oteller, eğitim Kurumları, ve daha birçok yerleşim yeri gibi hastanelere de zorunlu olarak enerji kimlik belgesi alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi binaların ve diğer yerleşim yerlerinin enerji tasarruf işlemlerinin belirlendiği bir belgedir. Bu belge üzerinde düzenlendiği binanın ada, pafta ve parsel bilgilerinin yanında bina adresi ve daha birçok resmi bilgi bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren 50m2 üzeri bütün hastanelere kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere enerji Kimlik Belgesi istenmektedir. Binanın enerji kullanımını ilgilendiren; mekanik tesisat, elektrik tesisatı, mimari tasarım, aydınlatma gibi tüm düzenlemelerde hastane ve sağlık birimleri yapılarının enerji kimlik belgesi ve onda yazan tüm detaylara, bilgilere çok ince detaylara dikkat edilmekte ve tüm düzenlemelerde enerji kimlik belgelerinden faydalanılmaktadır.
 
Ne zamana kadar enerji kimlik belgesi alınmalı?
 
Enerji kimlik belgesi uygulaması için çıkan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4. Maddesinin geçici birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatını yeni alan binalar yeni bina, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatını almış olan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmiştir.
 
Bu yasa dolayısıyla 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yeni binalar iskân ruhsatı(yapı kullanma belgesi) almak için enerji kimlik belgesini belediyeye enerji kimlik belgesini sunmak zorundadır. Bu kurala uyulmadığı takdirde kanun gereği yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir.
 
Mevcut binalar ise 1 Ocak 2011 tarihiden önce yapı ruhsat aldığı için enerji verimliliği kanununun yayınlanma tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde enerji kimlik belgesini almak zorundadır. Aynı koşul inşaatı devam eden ve kullanım iznini almış olan binalar için de geçerlidir.
 
Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?
 
Enerji kimlik belgesi verebilmek için belirli bir eğitim şartı aranmaktadır. Bunun için yetki belgesi almış ve meslek odalarından SMM belgesi edinmiş mühendis ve ya mimarlar, ya da mimarlar bünyesinde bu vasıflara uygun mühendis ve mimar bulunduran şirketler yeni yapılacak binalar için enerji kimlik belgesi vermek için yetkilidirler.
 
Bünyesinde enerji kimlik uzmanı mühendis ya da mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetki alan EVD şirketleri enerji kimlik belgesi verme konusunda yetkili kuruluş sayılır.
daha fazla bilgi